Adatkezelési Tájékoztató


Az alábbiakban a Recall Healing® magyar csapatának Adatkezelési Tájékoztatóját olvashatod. A jobb átláthatóság elérése érdekében a tájékoztatót szekciókra bontottuk. Kérjük, hogy kattints az egyes szekciók elején található nyilakra annak érdekében, hogy a kapcsolódó információk legördüljenek. Legutolsó frissítés dátuma: 2018. május 24.

1. Bevezetés

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Tájékoztatót (“Tájékoztató”) alkotja. A Tájékoztató a Szolgáltató adatbiztonsági szabályzatának részét és az Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) mellékletét képezi.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Felhasználókat a jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a Szolgáltató által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés módjáról és az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a Felhasználók adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

2. Adatvédelmi jogszabályok

a.) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
b.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv (új Ptk.) Harmadik rész;
c.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

3. Definíciók

Felhasználó:
Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Felhasználókra vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az előzőekben írtaktól függetlenül a jelen Tájékoztató nem természetes személy Felhasználókkal kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az Infotv. 4. §-ában foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően a Szolgáltató a Felhasználó (felhasználó) azonosításához, illetve a Szolgáltatás nyújtásához szükséges és elégséges adatokat, valamint a Szolgáltatás nyújtása érdekében elengedhetetlenül szükséges egyéb adatokat kezel.

A 2. pontban felsorolt jogszabályok által lehetővé tett, illetve azokban kötelezően előírt adatkezelés alapján a Szolgáltató a Felhasználók alábbi adatait kezeli (adatkezelési célok szerint csoportosítva):

4.1. A Felhasználók (felhasználók) részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Felhasználói Szerződések figyelemmel kísérése céljából:
a.) a Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
b.) természetes személy Felhasználó esetén a Felhasználó születési neve, születési helye és ideje (átutalással történő díjfizetés esetén bankszámla száma);
c.) nem természetes személy Számlafizető esetén a Számlafizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint pénzforgalmi jelzőszáma;
d.) a Szolgáltatás dátuma;
e.) a Felhasználó által választott kedvezmények;
f.) a Felhasználó által választott fizetési mód és fizetési periódus;
g.) a fizetéssel összefüggő adatok;
h.) ha a Felhasználó és a számlafizető személye egymástól eltér, a számlafizető a.)-c.) pontban meghatározott adatai;
i.) ha az egyéni Felhasználó korlátozottan cselekvőképes, a természetes személy Felhasználó törvényes képviselőjének a.)-b.) pontban meghatározott adatai.

4.2. A szolgáltatási Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a felhasználó, ill. a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges alábbi személyes adatokat:
a.) a Felhasználó értesítési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe;
b.) amennyiben szükséges, a Felhasználói Szolgáltatás megnevezése;
c.) Felhasználói Panasz rövid leírása, a díjreklamáció tárgya;
d.) a Panasz megtételének időpontja (év, hónap, nap, óra);
e.) a Panasz kivizsgálásának eredménye;
f.) a Panasz orvoslásának módja, időpontja (év, hónap, nap, óra); a díjreklamáció tárgyában tett intézkedések;
g.) a Felhasználó értesítésének módja és időpontja.

4.3. A Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulásával értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából vagy saját üzletszerzési célból a Szolgáltató a 4.1 szerinti adatokat – az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – feldolgozhatja annak érdekében, hogy a Felhasználóhoz az általa igénybe vett, illetve igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkat (pl. tervezett változtatások és fejlesztések, akciók, új szolgáltatások, nyereménysorsolások, stb.) eljuttathassa.

4.4. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása vagy kérése alapján a Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyéb olyan személyes adatainak kezelésére, amelyek megkönnyíthetik a kapcsolattartást, illetőleg a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételét (pl. telefonszám, faxszám, személyi igazolvány / útlevél száma; e-mail cím, stb.)

5. Az adatkezelés módja

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a regisztráció során nyilatkozik személyes adatainak kezeléséről.

A Felhasználóval létrejövő Szerződés megkötésekor a Felhasználót kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell:
a.) arról, hogy a Szolgáltató mely személyes adatait kezeli;
b.) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely harmadik félnek adhatók át és ezen adatok alapján a szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak;
c.) a Felhasználónak milyen jogorvoslati lehetősége van;
d.) az a 4.1 pont szerinti adatkezelésekről;

A Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni kell a b.)-d.) pontok szerinti körülményekben bekövetkezett változásokról.

A Felhasználó adatait, ha a felek között szerződés jön létre, a Szolgáltató az általános szabályok szerinti ideig kezelheti. Amennyiben viszont a Szolgáltató a szerződéskötést megtagadja, az Felhasználó adatait nyilvántartásából törli, kivéve, amennyiben a Felhasználó másként nyilatkozott.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál a 4. pontban foglaltaktól eltérő adatkezelésre kerülne sor.

A Szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely, a 4. pontban nem említett célból kerülne sor.

A Felhasználó adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz a Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.

Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan Előfizetővel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt elfogadni.

A Felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény továbbítása, melyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett Felhasználó személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
a.) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
b.) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja [Infotv. 11. § (1)].

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintett Felhasználót – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani [Infotv. 11. § (2)].

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6.2. A 4.2. pont szerinti adatokat a Szolgáltató legalább egy (1) évig megőrzi. A Szolgáltató az adatokat a Panasz elbírálását követő esetleges jogvitára nyitva álló határidő leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a Szolgáltatás minőségével a összefüggésben számára a jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei elévüléséig kezeli.

6.3. A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a Felhasználó hozzájárulás módosításáig, illetve visszavonásáig kezelhetők.

6.4. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató az érintett beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. [Infotv. 17. § (2) d)].

7. A Felhasználói adatok továbbítása

7.1. A Felhasználó hozzájárulásától függő adattovábbítás

A Szolgáltató
a.) saját üzletszerzési célból, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg szerződött partnerek számára, illetőleg
b.) tudományos célra, valamint közvélemény- vagy piackutatás céljából (lásd még: 7.2. pont)

csak a Felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a Felhasználó általa kezelt személyes adatait. A Felhasználó e hozzájárulását az ügyfélszolgálaton tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint elektronikus levélben vagy a weboldalon lévő online nyilatkozat kitöltését követően bármikor feltétel nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

7.2. A Felhasználói adatok továbbítása külföldre [Infotv. 8. §]

A Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy tudományos célra, illetve közvélemény- vagy piackutatás céljából a Szolgáltató az adatait továbbíthassa az Európai Unió területén belüli adatkezelőkhöz.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szempontjából EGT-államnak minősül az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó általa kezelt személyes adatait valamely EGT-állam területén illetőséggel rendelkező és a Szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak, szerződött partnereinek feldolgozás céljára továbbítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében kapcsolt vállalkozásnak tekintendők mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a Szolgáltatót közvetlenül vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a Szolgáltató tulajdonosával.

A Felhasználó a külföldön kezelt adataival kapcsolatos valamennyi bejelentését megteheti a Szolgáltatónál az anyanyelvén, valamint felvilágosítást kérhet arról, hogy mely kapcsolt vállalkozások, szerződött partnerek mely személyes adatait kezeli, illetve dolgozzák fel.

Szolgáltató kijelenti, hogy adatokat olyan harmadik országba, mely az Európai Unió adatvédelmi standardjait nem teljesíti maradéktalanul, nem továbbít semmilyen körülmények között.

7.3. Jogszabályon alapuló adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt Előfizetői adatok átadhatók:
a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást (elektronikus számla szolgáltatás működésének biztosítását), a követelések és a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
b.) a számlázási és forgalmazási kérdésekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
c.) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. §-ának rendelkezései alapján a végrehajtónak;
d.) az Infotv. 6. § (2), (5) és (6) bekezdései alapján;
e.) a szerződött partnerek számára.

A Szolgáltató a 7.3. a.), valamint b.) pontjai szerinti esetekben a vonatkozó törvényben meghatározott adatokat kezeli, illetve továbbítja.

Az ügyféladatokat a fentiek szerint átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

8. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató az Infotv. 7. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni az általa kezelt ügyféladatok biztonságáról és az adatkezelési műveleteket úgy megszervezni, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, partnerei, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A fentiekben meghatározott tevékenysége keretében a Szolgáltató köteles az alábbi szabályoknak megfelelni:

Tükrözés:
A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban: szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.

Archiválás:
A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív el kell választani az aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.

Tűzvédelem:
Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

Vírusvédelem:
A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.

Hozzáférés-védelem:
Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintéző felhasználók pedig legalább negyven naponként új jelszót adnak meg.

Hálózati védelem:
A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

9. A Felhasználó jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése
Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik
A Felhasználó hozzáférési joga
A helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Korlátozások
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon.

Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz
való jogának érvényesítését;

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználót erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.

A Felhasználó hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat
fel.

A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében. Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.

A Felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Tel:+36 (1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

10. A Szolgáltató belső adatvédelmi felelősének neve, beosztása és elérhetősége

Név: Vajai Márta (Holografikus Kft.)
Beosztás: ügyvezető
Cím: 2120 Dunakeszi, Szabadság utca 33.
Telefon: +36702060246
E-mail: info[kukac]holografikus.hu

A belső adatvédelmi felelős
a.) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b.) ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c.) kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d.) elkészíti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
e.) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról [Infotv. 24. § (2)].Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.